علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

آخرین نظرات

باسمه تعالی

ساحت اندیشه و تفکر، در حوزه اسلامی ساحتی گسترده و لایتنهی است که آدمی را رهنمون حقایقی می سازد که گاه از او غفلت کرده است.عرفان و فلسفه و کلام اسلامی، هریک به فراخور روش و منش تفکری خود در طول هزاره گذشته در جهان اندیشه اسلامی قدم نهاده اند.هرچند ماجرای تفکر عقلی در جهان اسلام ماجرای غم انگیزی است و یکی از عوامل انحطاط تمدن اسلامی در سده های گذشته بوده است.اما جهان اسلام در حوزه تفکر عقلی واجد افتخاراتی است که او را متمایز از دیگران کرده است. تفکر اشعری مسلکانه صوفیگرانه در قرون بعد از غزالی در جهان اسلام به مخالفت با هر گونه اندیشه و تعقل در حوزه دین کرد و عقل را به حاشیه رانید حال آنکه عقل رسول باطنی آدمیان و فرستاده خداوند متعال، برای دریافت کامل و واقعی پیام پیامبران بود.

در این صفحه به مروز مطالب زیر قرار داده خواهد شد:

رابطه عقل و دین

تاریخ علم