علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

آخرین نظرات

به نام خدا

مسئله شناسی مسائل مدیریت بازرگانی در ایران

        اولین قدم برای داشتن یک نگاه کاربردی به دانش و اتصال حلقه دانشگاه و نیازهای کشور، مسئله شناسی در آن حوزه است.مطلب زیر احصاء  

         نگارنده از اهم مسائل امروز مدیریت بازرگانی کشور است.قسمت انتهایی این گزارش، اولویت های پژوهشی مرکز پژوهش های بازرگانی است

       که در اینجا آورده شده است....

        

بسم الله الرحمن الرحیم

مسائل و موضوعات در مدیریت بازرگانی در ایران    

      حسین سرآبادانی تفرشی

ü     -تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

1-سیاست های تجاری در راستای حمایت از تولید ملی

2-راهکارهای رقابتی شدن تولیدات داخلی

ü     -بازاریابی:

1-راهکارهای نوین و موثر تبلیغات در ایران

2-تکنیک های نوین بازاریابی

3-روش های بازاریابی شرکت خاص

4-تکنیک های بازاریابی و فروش مدرن در دوره رکود اقتصادی

5-بازاریابی نفت

ü     مدیریت منابع انسانی:

1-سیستم منابع انسانی در شرکت خاص

ü     -فضای کسب و کار:

1-بررسی تحلیلی طرح بهبود فضای کسب و کار

2-بررسی انتقادی خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی از سال 1384

3-معرفی یک سازمان یا فرد موفق در یک کسب و کار

4- اخلاق و معنویت در کسب و کار

ü     -مدیریت راهبردی:

1-مدیریت استراتژیک (مطالعه یک شرکت خاص)

2-ابزارها در مدیریت راهبردی مثل کارت امتیازی متوازن و...

3- آشنایی با صنایع مختلف :صنعت مواد غذایی ،پوشاک ،پتروشیمی و... در اقتصاد ایران

4-مدیریت زنجیره تأمین در صنعت مورد مطالعه

ü     بازرگانی بین الملل:

1-سیاست های تعیین نرخ ارز و تأثیر آن بر تجارت بین الملل

2-صادرات غیر نفتی :مطالعه موردی (مثلا صنعت فرش و رقابتی کردن آن در فضای بین الملل)

3-موانع تحقق صادرات غیر نفتی(به شکل موردی کشور ایران)

4- اعتبارات اسنادی(مطالعه موردی :آسیب شناسی سیستم بانکی در ماجرای فساد بزرگ بانکی)

5- آشنایی با گمرگ (قوانین و وظایف)

6- آشنایی با مناطق آزاد تجاری

7-فنون مذاکره در فضای بین الملل

8- ایران و سازمان تجارت جهانی(حضور یا عدم حضور)

9-آشنایی با فرآیند صادرات از تولید تا خروج از کشور

10-تحریم های بین المللی و بانکی و تأثیرات آن بر بازرگانی بین الملل

ü     نگرش اسلامی در کسب و کار

1-بحث های فقهی یا روایی در باب تجارت

ü     تحریم و تأثیرات آن بر تولید داخلی و بازرگانی بین الملل

1-مطالعه اقتصاد مقاومتی

2- راهکارهای تبدیل تحریم به مثابه تهدید به فرصت

3- تحریم بانکی و تجارت بین الملل

4- تأثیر تحریم بر تولید ملی

موسسه پژوهش های بازرگانی

ü     مطالعات حوزه بازرگانی خارجی


1
- تدوین سیاست‌های استراتژیک تجاری کشور در راستای الحاق به WTO
2- معرفی بخشها, صنایع و کالاهای اولویت‌دار و شناسایی و معرفی فرصتهای مناسب سرمایه‌گذاری با توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی بالفعل و بالقوه کشور با لحاظ الزامات
WTO
3- ساماندهی نظام تعرفه‌ای کشور در راستای الحاق به
WTO
4- شناسایی و تبیین اهداف و سیاستهای حمایتی در ایران و پیشنهاد تبدیل حمایتهای غیر مجاز از نظر ضوابط
WTO به حمایتهای مجاز در عرصه تجارت بین‌الملل
5- شناسایی موانع غیرتعرفه‌ای در سیاست تجاری کشور و پیشنهاد تبدیل آنها به تعرفه‌های بخشی
6- طراحی نظام پشتیبانی از صادرات در شرایط بحرانی
7- طراحی نظام مدیریتی برای واردات کشور در شرایط بحرانی
8- طراحی نظام ارزیابی عملکرد سند چشمانداز ایران در مقایسه با کشورهای منطقه
9- بررسی اثار همگرایی منطقهای بین ایران و کشورهای جنوب غربی آسیا
10- تدوین راهبردی توسعه صادرات ایران به کشورهای آسیای میانه
11- تدوین راهبردی توسعه صادرات ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر
12- تدوین راهبردی توسعه صادرات ایران به کشورهای آفریقایی
13- تدوین راهبردی توسعه صادرات ایران به کشورهای آمریکای لاتین
14- تدوین راهبردی توسعه صادرات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس
15- برسی تطبیقی نظام مدیریت الحاق چند کشور منتخب و پیشنهاد نظام مدیریت الحاق به
WTO در ایران
16- ارائه مدلی برای ساماندهای نظام مدیریت الحاق ایران به
WTO
17- آثار مشخص و قابل پیش‌بینی آزادسازی تجارت کالا در فرآیند الحاق به
WTO بر اقتصاد کشور
18- طراحی الگوی برآورد آثار آزادسازی تجارت کالا با استفاده از تجربه سایر کشورها
19- اثرات مشخص و قابل پیش‌بینی آزادسازی تجارت کالا در بخشهای مختلف بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور
20- بررسی و تبیین نقش رقابت پذیری بر روی فرصتها و چالشهای بخشها و صنایع مختلف در جریان الحاق به
WTO
21- فهرست بخشها و کالاهای حساس و خاص و تعیین سیاستهای حمایتی مناسب از آنها
22- تعیین اولویتها و مواضع صحیح مذاکراتی و تدوین استراتژی مذاکراتی
23- فهرست تعهدات قابل مذاکره در جریان مذاکرات دوجانبه با کشورهای عضو
24- آثار مشخص و قابل پیش‌بینی آزادسازی تجارت خدمات در فرآیند الحاق به
WTO بر اقتصاد کشور
25- طراحی الگوی برآورد آثار آزادسازی تجارت خدمات با استفاده از تجربه سایر کشورها
26- اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بخشهای مختلف
27- آثار مشخص و قابل پیش‌بینی پذیرش حقوق مالکیت فکری در فرآیند الحاق به
WTO بر اقتصاد کشور
28- طراحی الگوی برآورد آثار پذیرش حقوق مالکیت فکری با استفاده از تجربه سایر کشورها
29- اثرات پذیرش حقوق مالکیت فکری بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران
30- تبیین اصول و مفاد موافقت‌نامه‌ها ی سازمان جهانی تجارت(
GATT, GATS, TRIPS, ...
31- تبیین مغایرتها و تعارضات قوانین پایه‌ای کشور با مقررات و الزامات مشابه مورد عمل در
WTO و پیشنهادات اصلاحی لازم(قانون تجارت, قانون صادرات و واردات, قانون امور گمرکی, لایحه رقابت, ...)
32- آثار مشخص و قابل پیش‌بینی حقوقی الحاق ایران به
WTO بر بخشهای مختلف تجارت کالا و خدمات و ارائه پیشنهادات لازم
33- چارچوب حقوقی و استراتژی ملی مالکیت فکری ایران با رویکرد توسعه‌ای و با لحاظ ضوابط موافقتنامه
TRIPS
34- بیان تجربیات چند کشور منتخب در مذاکرات الحاق در حوزه جنبه‌های حقوقی الحاق به سازمان جهانی تجارت
35- ارائه راهکار قانونی مشخص به قانونگذار و گروه مذاکراتی ایران و ترسیم جدول تعهدات ایران در بخشها و زیر بخشهای مختلف خدمات
36- استراتژیها و تاکتیکهای مذاکرات تجاری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (
WTO) مطالعه بررسی تطبیقی و مدل سازی
37- طراحی و مدل‌سازی الگوی استفاده از ترجیحات غیرمتقابل, استثنائات قاعده عدم تبعیض و امتیازات خاص کشورهای درحال توسعه در جریان مذاکرات الحاق به
WTO و شبیه سازی آن برای ایران
38- ارائه الگوهای مذاکرات دوجانبه (
Bilateral), بین چند طرف(Plurilateral) و چند جانبه (Multilateral) تجاری با استفاده از مبانی نظری و تجربیات سایر کشورها در جریان الحاق به WTO
39- بررسی, تحلیل و الگوبرداری از پرسش و پاسخهای کشورهای درحال توسعه در جریان عضویت یا به تازگی عضو شده در
WTO
40- طراحی بسته‌های آموزشی مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت
41- آینده پژوهی و آینده شناسی در اقتصاد و تجارت
42- پیش بینی متغیرهای بخش بازرگانی کشور طی 5 سال آینده
43- آینده نفت و اوپک و نقش آن از تجارت و اقتصاد ایران
44- فهرست‌ گروه کالاهای که در آینده از رشد تقاضای بالایی در جهان برخوردار خواهند شد.
45- تجارت غیررسمی و قاچاق کالا : چالش‌ها و راه‌کارها
46- طراحی نظام پشتیبانی تصمیم در مذاکرات تجاری دوجانبه و چندجانبه
47- توسعه تجارت و حمایت از صادرات کالا و خدمات: آسیب شناسی و راهکارها
48- شناسائی راههای تشویق و حمایت از صادرات کالاها و خدمات بویژه اقلام دارای مزیت رقابتی
49- تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی کالاهای دارای ارزش افزوده بالا
50- شناخت ظرفیت‌های صادراتی در واحدهای کوچک و متوسط
51- تدوین سیاست‌های راهبردی تجاری کشور
52- راهکارهای توسعه تولید و صادرات بخش‌های پویا و دارای فناوری بالا
53- راهکارهای گسترش و متنوع سازی اقلام صادراتی کشور
54- الگوی تنظیم تراز تجاری کشور
55- اصلاح زیر ساختها و نهادهای مرتبط با صادرات مانند: قانون مناطق آزاد، قانون صادرات و واردات، اطلاع رسانی، شورای‌عالی صادرات،
56- تدوین بسته‌های حمایتی اقلام کالائی دارای مزیت رقابتی
57- شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی برای کالاهای دارای مزیت رقابتی
58- شناسائی عوامل موثر بر تراز تجاری کشور
59- تهیه بسته‌های حمایتی از صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات
60- طرح ایجاد و توسعه زنجیره های تامین صادراتی در کشور
61- بررسی تطبیقی کشورهای منتخب ( سنگاپور،‌ امارات و....) و ارئه راهکارهایی برای ایران
62- نقش و جایگاه لجستیک در ارتقاء رقابت پذیری محصولات صادراتی
63- راهکار و استراتژی توسعه تجارت منطقه ای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (
DECO و GCC)
64- بررسی راهکارهای امکان ایجاد همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (اتحادیه گمرکی(
CU)، منطقه تجارت آزاد(FTA)، موافقتنام های تجارت ترجیحی(PTA)) در بین کشورهای اسلامی
65- آثار و تبعات اقتصادی
اجتماعی پیوستن ایران به بلوک تجاری GCC با تأکید بر کاهش تعرفه ها: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه CGE
66- بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی همگرایی بین کشورهای اسلامی و در قالب موافقت نامه‌های منطقه ای با تأکید بر کاهش تعرفه: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه
CGE
67- بررسی امکان پذیری ایجاد پول واحد بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
68- ارزیابی سیاستهای تجاری هریک از کشورهای عضو
D8, ECO و امکان پذیری ایجاد PTA (منطقه آزاد تجاری) هریک از بلوک ها
69- بررسی رشد اقتصادی و همگرایی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
70- آثار همگرایی منطقه ای بین کشورهای اسلامی بر رشد اقتصادی آن کشورها (مطالعه موردی در
D8, ECO)
71- بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد تجاری فی مابین کشورهای اسلامی
72- بررسی راهکارهای توسعه تجارت مرزی میان کشورهای اسلامی
73- بررسی راهکارهای توسعه تجارت نرم افزار میان کشورهای اسلامی
74- بررسی راهکارهای توسعه پایدار در بین کشورهای اسلامی
75- تجزیه و تحلیل همزمانی سیکلهای تجاری کشورهای اسلامی
76- بررسی راهکارهای توسعه تجارت خدمات و توسعه تجارت درون منطقه ای کشورهای اسلامی
77- بررسی راهکارهای توسعه خدمات فنی و مهندسی نانو بین کشورهای اسلامی
78- خدمات مالی بین کشورهای اسلامی و راهکارهای توسعه در راستای همگرایی فی‌مابین
79- نقش اصلاحات مالی در رشد اقتصادی و تقویت همگرایی بین کشورهای اسلامی
80- بررسی وضعیت بازارهای مالی در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
81- بررسی آثار گسترش بازارهای مالی بر همگرایی بیشتر بین کشورهای اسلامی
82- صنعت
IT و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی
83- بررسی اثر سرریزهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات (
ICT بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی)
84- بررسی تحولات سرمایه اجتماعی بر همگرایی بین کشورهای اسلامی
85- تامین اجتماعی و خدمات درمانی در کشورهای اسلامی (جایگاه ایران در بین کشورهای اسلامی)
86- قابلیت تجارت کشورهای اسلامی در صنایع تجهیزات پزشکی
87- امکان سنجی، تعیین ظرفیت و زمینه‌های تحرک نیروی کار میان کشورهای اسلامی در راستای همگرایی های منطقه ای
88- میزان تأثیر ایجاد منطقه آزاد بین کشورهای عضو
D8, ECO‌ بر سطح اشتغال اعضاء
89- بررسی تأثیر پذیری اشتغال بخش های اقتصادی ، صنعت، کشاورزی در اثر ایجاد منطقه آزاد بین کشورهای عضو
D8,ECO
90- بررسی آثار ایجاد همگرایی های منطقه ای اسلامی بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر وضعیت اشتغال کشورهای عضو
91- بررسی اثرات ایجاد مناطق تجارت آزاد بین کشورهای اسلامی بر وضعیت تحرک نیروی کار بین کشورهای عضو
92- پدیده فقر در جهان اسلام و اثرات آن بر روند همگرایی بین کشورهای اسلامی
93- اثرات تقویت همگرایی بین کشورهای اسلامی در قالب منطقه ای بر فقر در کشورهای مذکور (مطالعه موردی ایران)
94- امکان سنجی سرمایه گذاری مشترک خارجی بین کشورهای اسلامی و بررسی آثار آن
95- نقش سرمایه گذاری مشترک خارجی (
FDI) در رشد اقتصادی کشورهای اسلامی(مطالعه موردی ایران و مالزی)
96- بررسی عوامل مؤثر در جذب و گسترش سرمایه گذاری در قالب پیمانهای منطقه ای
D8 و ECO‌ بر توسعه صادرات غیر نفتی ایران
97- نقش ویژگی های کشورهای اسلامی (بعنوان کشور میزبان ) در اثرگذاری
FDI بر رشد اقتصادی
98- شناسایی بسترهای مناسب بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در جابجایی سرمایه
99- بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت خودرو و قطعات خودرو در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
100- بررسی نقش بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در توسعه تجارت فی مابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (مطالعه موردی در
D8, ECO)
101- بررسی جایگاه رقابت مندی کشور ایران در میان کشورهای اسلامی و تأثیر رقابت مندی بر رشد اقتصادی (بارویکرد الگوی رشد درونزا)
102- ارتباط بین جهانی شدن و رشد اقتصادی
تحلیل تجارت جهانی شدن کشورهای منتخب اسلامی
103- بررسی اثرات سرریز تکنولوژی از طریق کالاهای سرمایه ای وارداتی در قالب ایجاد مناطق تجارت آزاد بین ایران و سایر کشورهای اسلامی بر رشد اقتصادی ایران
104- بررسی کمی جایگاه صنایع وابسته به کشاورزی در قالب همگرایی منطقه ای (
D8 و ECO) بر توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران
105- بررسی تأثیر ایجاد سیاستهای پولی واحد در بین کشورهای اسلامی بر تابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردی ایران در
D8, ECO)
106- بررسی وضعیت موانع غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای کشورهای عضو گروه
D8
107- بررسی وضعیت موانع غیرتعرفه و شبه تعرفه ای کشورهای عضو اکو (
ECO)
108- بررسی وضعیت موانع غیرتعرفه و شبه تعرفه ای کشورهای عضو
GCC و مقایسه آن با ایران
109- راهکارهای تعرفه ای کردن موانع غیرتعرفه ای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
110- نقش صنعت حمل و نقل (دریایی ، زمینی، هوایی) بر گسترش تجارت فی مابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مطالعه موردی
D8, ECO,TPS/OIC
111- نقش صنعت حمل و نقل در توسعه تعامل منطقه ای و همگرایی میان کشورهای اسلامی
112- مطالعات مرتبط با تدوین الگوی بازاریابی محصولات صادراتی در بازارهای مختلف
113- مطالعات و پژوهشهای بازاریابی در حوزه
SME ها که شامل ارزیابی و رتبه بندی سطح خدمات بازاریابی بنگاهها باشد.

                                                 

ü     مطالعات حوزه بازرگانی داخلی


1
- مطالعه الگوی مصرف خانوارهای ایرانی: پوشاک، انرژی، حمل و نقل، خوراک و ...
2- مطالعه بنیادی درخصوص بازارهای موازی و کاربرد آن در نظریه تقاضا
3- پیش‌بینی نیاز کشور به انواع کالاها و خدمات (سرمایه‌ای
مصرفی) با توجه به ترکیب سنی و جنسی کشور در 20 سال آینده
4- بهره‌وری در مصرف کالاها و خدمات در سطح خانوارها و ارایه پیشنهاد در جهت افزایش بهره‌وری در مصرف
5- مطالعه و جمع‌آوری انواع شاخص‌های امنیت غذایی و کاربرد آن در ایران
6- بررسی و ارزیابی نقش عناصر تأثیرگذار بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی
7- تعیین سطح امنیت غذایی خانوارها با توجه به خصوصیت آن‌ها
8- پیش‌بینی اقدامات لازم برای بهبود امنیت غذایی و دسترسی به سطح استاندارد امنیت غذایی در سال‌های آینده
9- مقایسه تطبیقی بازارها و صنایع ایران از حیث عرضه موادغذایی، آموزش، دسترسی، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و سیاست‌های اقتصادی و حمایتی، با بازارها و صنایع سایر کشورها
10- ارایه الگوی مصرف مناسب با توجه به تجربه سایر کشورها
11- مطالعه وضعیت فعلی الگوی مصرف موادغذایی و سایر کالاهای مصرفی در کشور
12- بررسی میزان ضایعات نان در استان‌های مختلف کشور
13- بررسی تاثیر متغیر‌های اقتصادی مانند رشد درآمد، افزایش سطح قیمت‌ها و... بر امنیت غذایی خانوار‌های ایرانی
14- تغییر در قدرت خرید خانوارهای ایرانی و مقایسه آن با سایر کشورها
15- ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی بر رفاه مصرفی خانوارها، کاربرد شاخص‌های رفاهی
16- بررسی تاثیر پیوستن ایران به
WTO بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی
17- بررسی رابطه خود کفایی در تولید محصولات استراتژیک،‌امنیت غذایی و خصوصی سازی
18- بررسی تاثیر فرهنگ سازی درست مصرف‌کردن و صرفه‌جویی اقتصادی
19- مطالعه تطبیقی روش‌های کاهش مصرف نان
20- بررسی تاثیر اجرای اصل 44 قانون اساسی بر الگوی مصرف و امنیت غذایی خانوارها
21- بررسی عوامل ساختاری و نهادی موثر بر عملکرد وساختار واحدهای صنفی توزیعی در ایران
22- بررسی نقش و تأثیر بیمه‌های بازرگانی در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در مقایسه با سایر کشورها
23- بررسی و چگونگی الزامی شدن درج قیمت و سایر اطلاعات ضروری بر کالا و خدمات در نظام توزیع کالا و خدمات در ایران در مقایسه با سایر کشورها
24- بررسی روش‌ها و شیوه‌های سامان‌دهی اصناف کشور در جهت اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در شهرها
25- بررسی چگونگی سامان‌دهی حراج و فروش فوق‌العاده در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و اصناف در شهر
26- بررسی نقش و تأثیر تصویب لایحه حمایت از مصرف‌کنندگان در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در ایران و سایر کشورها

27
- بررسی اثر گسترش اصناف توزیعی و خدمات فنی بر رشد و توسعه بخش‌های تولیدی کشورها
28- بررسی اثر درجه‌بندی واحدهای صنفی در بهبود نظام توزیع کالا و خدمات کشور
29- بررسی قوانین و مقررات شهرسازی در ایجاد بنگاه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی در سایر کشورها با ایران
30- بررسی چگونگی سامان‌دهی سازمان‌های صنفی در جهت اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در ایران
31- بررسی نقش ادغام اتحادیه‌های همگن در سامان‌دهی اصناف کشور
32- بررسی و مقایسه کارکردهای اتحادیه‌ها و مجامع صنفی در ایران با تشکل‌های مشابه در سایر کشورها
33- تبیین و تعریف نقش نهادها، سازمان‌ها‌ و وزارتخانه‌های دولتی متولی صنوف و سازمان‌های صنفی کشور در راستای سامان‌دهی نظام توزیع کالا و خدمات
34- بررسی تحلیل قانون نظام صنفی مصوب 1382 در ارتباط با چگونگی جرایم و مجازات‌های صنفی در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها
35- بررسی روش‌های حمایت از اصناف خدماتی و خدمات فنی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان
36- بررسی روش‌های حمایت از اصناف تولیدی در جهت گسترش تولید و اشتغال‌ در این گونه‌ واحدها
37- بررسی وضعیت خدمات پس از فروش در نظام توزیع کالا و خدمات در سایر کشورها در مقایسه با ایران و روش‌های گسترش آن
38- روش‌های سوق‌یابی واحدهای صنفی در استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا و خدمات
39- مطالعات تطبیقی درخصوص استانداردهای لازم برای ایجاد و فعالیت بنگاه‌های توزیع‌کننده کالا و خدمات در سایر کشورها با ایران
40- بررسی و مقایسه سهم و وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع کالا و خدمات در سایر کشورها با ایران
41- بررسی و مقایسه سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات خرید و فروش کالا و خدمات در بنگاه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی سایر کشورها با ایران
42- برآورد نقش اصناف در اقتصاد ایران (تولید و اشتغال)
43- اندازه‌گیری توزیع درآمد در ایران
44- اندازه‌گیری خط فقر و شاخص‌های فقر در ایران
45- طراحی نقشه فقر در ایران
46- اندازه‌گیری خط فقر و شاخص‌های فقر در استان‌های مختلف
47- بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فقر در ایران
48- بررسی رابطه فقر و توزیع درآمد در ایران
49- بررسی رابطه فقر و بهره‌وری در ایران
50- بررسی تاثیر الحاق ایران به
WTO بر فقر و توزیع درآمد در ایران
51- بررسی روش‌های مقابله با فقر در جوامع شهری و روستایی
52- بررسی میزان اثرگذاری روش فعلی یارانه بر کاهش فقر و عدالت اجتماعی
53- بررسی موانع نهادی و ساختاری در هدفمند نمودن یارانه‌ها
54- بررسی مشکلات و مزایای سیستم جدید پرداخت یارانه
55- بررسی روش‌های هدفمندی یارانه‌ها در کشورهای مختلف
56- تأثیر روش‌های هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران با استفاده از تجربیات کشورها
57- بررسی آثار حذف و تعدیل یارانه کالاهای اساسی بر اقتصاد ایران
58- بررسی آثار پرداخت نقدی یارانه بر اقتصاد ایران (با تأکید بر توزیع درآمد)
59- بررسی پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد ایران
60- شناسایی خانوارهای نیازمند از بی‌نیاز در ایران
61- تدوین الگوی اجرایی هدفمندی یارانه‌ها
62- تحلیل اثرات حمل و نقل مضاعف کالا بر قیمت، زمان دسترسی و کیفیت کالا
63- مطالعه سهم ناوگان ملی در ترانزیت کالا
64- بررسی ظرفیت بالقوه ترانزیت کالا در ایران و تعیین موانع گسترش و توسعه آن
65- بررسی فعالیت‌های غیررسمی خرید و فروش کالا و نقش آن در گردش کالایی کشور
66- بررسی نقش اتحادیه صنفی در قیمت و عرضه کالا
67- ارزیابی و برآورد بهره‌وری عوامل در بخش توزیع کالا و خدمات (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)
68- مطالعه و تحلیل آثار اقتصادی قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد و بازرگانی
69- مطالعه روند تحول قیمت‌ها در بازارهای داخلی و تعیین سهم عناصر مختلف در آن
70- مطالعه روند تحول تولید، کارایی و بهره‌وری، ابداع و نوآوری و تنوع در بازارهای داخلی ایران
71- مطالعه روند تحول اندازه بازارهای داخلی و تعیین سهم عوامل مؤثر در اندازة بازارها و ریشه‌یابی آن
72- مطالعه علل بروز رقابت و انحصار در بازارهای داخلی ایران
73- مطالعه روش‌های همکاری و رقابت در بازار داخلی
74- طراحی نظام پشتیبانی تصمیم گیری در تنظیم بازار آلومینیوم
75- بررسی وضعیت بازار داخلی و جهانی پسته
76- بررسی ساختار برخی کالاهای منتخب دارای تعادل و ثبات نسبی بالاتر و استخراج اصول حاکم بر آن‌ها در جهت تنظیم بازار
77- مطالعه پشتیبان طرح تنظیم بازار پارچه و پوشاک
78- مطالعه پشتیبان تشکیل بورس نفت و جایگاه وزارت بازرگانی در تنظیم بازار
79- امکان‌سنجی ورود کالاهای اساسی یارانه‌ای به بورس کالایی و اثرات آن در تنظیم بازار
80- نقش نمایشگاه‌های داخلی در تنظیم بازار پوشاک (مطالعه موردی: نمایشگاه ریحانه)
81- نقش نمایشگاه‌های بین‌المللی در تنظیم بازار پارچه و پوشاک در کشور و اثرات آن در تنظیم بازار
82- نقش بورس فلزات در تنظیم بازار آهن
83- نقش بورس در تنظیم بازار سیمان در کشور
84- نقش بورس کالا در تنظیم بازار گندم و ارزیابی هزینه‌های لجستیک آن
85- ارزیابی طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات در سال 1385 در کاهش قیمت میوه و مرکبات در ایام نوروز
86- بررسی نقش دولت در تنظیم بازار با رویکرد واگذاری به بخش خصوصی
87- طرح ایجاد شهر بازرگانی در کشور
88- طرح مکانیابی شهر بازرگانی در کشور
89- بررسی و آسیب شناسی شبکه های توزیع کالا در کشور
90- بررسی نقش و جایگاه لجستیک در اقتصاد و تجارت کشور و راهکارهای ارتقاء آن
91- راهکارهای توسعه زنجیره های تامین در کشور
92- بررسی راهکارها و الزامات توسعه 3
PL ها و 4PL ها در کشور
93- بررسی راهکارها و الزامات پیاده سازی اصل 44 با رویکرد مدیریت زنجیره تامین
94- تدوین الگوی برون سپاری وظایف تصدی گری دولت
95- بررسی راهکارهای توسعه فعالیتهای بازرگانی در کشور ( حمل و نقل و ترانزیک ، انبار دارو...)
96- قطب بندی مراکز بازرگانی در کشور با رویکرد تنظیم بازار و توسعه صادرات
97- مطالعات مرتبط با تدوین استراتژی تجاری کشور ( چشم انداز ، مبانی ، نقاط قوت ، ضعف، فرصتها و تهدیدها و...س)
98- مطالعات مرتبط با نظام بازرگانی کشور (‌ماموریتها ، ساختار ، فرایندها و...)
99- مطالعات مرتبط با بهره وری در بخش بازرگانی و راهکارهای ارتقاء آن در سطح ملی ، بخشی ،‌ بنگاهی


                                   

 

 

ü     مطالعات و پژوهشهای لجستیک و زنجیره تأمین


1- طراحی مدل مطلوب مدیریت زنجیره تأمین برای زنجیره تأمین کالاهای منتخب بازرگانی.
 2- بررسی آثار "اثر شلاق گاوی" (Bullwhip Effect) یر زنجیرههای تأمین کالاهای منتخب بازرگانی و راهکارهای بهبود آن.
3- موضوع "Trust" (اعتماد) در مدیریت زنجیره تأمین و اهمیت و نقش آن.
 4- برونسپاری (outsourcing) در مدیریت زنجیره تأمین.
 5- شاخصها و معیارهای اندازهگیری عملکرد در SCM و ارائه مدلهای اندازهگیری و سنجش.
6- طراحی مدل برای تعیین مرز Pull/Push در زنجیرههای تأمین کالاهای منتخب بازرگانی.
7- اشتراکات و افتراقات Lean SCM و Agile SCM و ارائه مدل جهت تعیین نوع مناسبتر زنجیره تأمین (Agile or Leam) برای کالاهای منتخب بازرگانی کشور.
 8- موضوعاتی با در نظر گرفتن "3PLs"، "4PLs" و "5PLs" در SCM به عنوان مثال، توسعه مدلهایی جهت تعیین تعامل و همکاری مناسب بین 3PLها، 4PLها و 5PLها در SCM و ....
 9- "مدیریت ریسک" و "سنجش ریسک" در مدیریت زنجیره تأمین و تعاملات بین اعضای زنجیره. تعیین فاکتورهای اثرگذار بر "ریسک زنجیره" و نحوه برخورد با آنها.
10- بررسی نقش و آثار "خوشه سازی" (clustering) و بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) بر بهبود عملکرد و ارتباطات در مدیریت زنجیره تأمین.
11- مکانیابی مراکز بارانداز کالا در کشور با توجه به نیاز مبرم کشور به اینگونه مراکز، مطالعه ابن موضوع پیشنهاد میشود که شامل بررسی جریانهای کالادر کشور و وضعیت شبکه بازرگانی و در نهایت تعیین محدوده کلی مناطق جهت استقرار مراکز بارانداز و تعیین محدوده جغرافیایی عملکرد هر یک از این مراکز
 12- بررسی ضرورت ایجاد مراکز بازرگانی در کشور مطالعات این پروژه در قالب آمار و شاخصها و ... میتواند ضرورت ایجاد مراکز بازرگانی را در کشور روشن کند.
 13- بررسی ایجاد مراکز توزیع شهری برای شهرهای بزرگ (چند شهر منتخب کشور) شامل مکانیابی، تعیین سازوکار و امکانات و تجهیزات مورد نیاز مراکز توزیع شهری (wban dislribabin centres)
14- هر یک از زیر مراحل مطالعات ایجاد مراکز بارانداز، مراکز بازرگانی، مراکز بازرگانی در سطح توزیع شهری و ... که جنبه علمی داشته و در قالب روشهای تحلیلی کمی قالب مطالعه باشد.
                                       

 

 

 

ü     اولویتهای پژوهشی گروه WTO1- تدوین سیاستهای استراتژیک تجاری کشور در راستای الحاق به WTO
2- ارائه مدلی برای ساماندهی نظام مدیریت الحاق ایران به WTO
3- طراحی الگوی برآورد آثار آزادسازی تجارت کالا با استفاده از تجربه سایر کشورها
4- تعیین اولویتها و مواضع صحیح مذاکراتی و تدوین استراتژی مذاکراتی
5- طراحی الگوی برآورد آثار آزادسازی تجارت خدمات با استفاده از تجربه سایر کشورها
6- طراحی الگوی برآورد آثار پذیرش حقوق مالکیت فکری با استفاده از تجربه سایر کشورها
7- چارچوب حقوقی و استراتژی ملی مالکیت فکری ایران با رویکرد توسعهای و با لحاظ ضوابط موافقتنامه TRIPS
8- استراتژیها و تاکتیکهای مذاکرات تجاری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) مطالعه بررسی تطبیقی و مدل سازی
9- معرفی بخشها، صنایع و کالاهای اولویتدار و شناسایی و معرفی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری باتوجه به مزیتهای نسبی و رقابتی بالفعل و بالقوه کشور با لحاظ الزامات WTO
10- ساماندهی نظام تعرفهای کشور در راستای الحاق به WTO
11- بررسی تطبیقی نظام مدیریت الحاق چند کشور منتخب و پیشنهاد نظام مدیریت الحاق به WTO در ایران
12- بررسی اثرات الحاق به WTO بر صنایع خاص (خودرو، نساجی و پوشاک، پتروشیمی و .... ) و ارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع
13- آثار مشخص و قابل پیشبینی آزادسازی تجارت کالا در فرآیند الحاق به WTO بر اقتصاد کشور (به تفکیک بخشهای مختلف)
14- بررسی و تبیین نقش رقایتپذیری بر روی فرصتها و چالشهای بخش ها و صنایع مختلف در جریان الحاق به WTO
15- فهرست و تعهدات قابل مذاکره در جریان مذاکرات دوجانبه با کشورهای عضو
16- آثار مشخص و قابل پیشبینی آزادسازی تجارت خدمات در فرآیند الحاق به WTO بر اقتصاد کشور
17- اثرات پذیرش حقوق مالکیت فکری بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران
18- بیان تجربیات چند کشور منتخب در مذاکرات الحاق در حوزه جنبههای حقوقی الحاق به سازمان جهانی تجارت
19- طراحی و مدلسازی الگوی استفاده از ترجیحات غیرمتقابل، استثنائات قاعده عدم تبعیض و امتیازات خاص کشورهای درحال توسعه در جریان مذاکرات الحاق به WTO و شبیهسازی آن برای ایران
20- بررسی، تحلیل و الگوبرداری از پرسش و پاسخهای کشورهای درحال توسعه در جریان عضویت یا به تازگی عضو شده در WTO
21- آثار مشخص و قابل پیشبینی پذیرش حقوق مالکیت فکری در فرآیند الحاق به WTO بر اقتصاد کشور
                                       

 

 

ü     اولویتهای پژوهشی گروه مطالعات و پژوهشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات


ایجاد آمادگی الکترونیکی
الف) مطالعات مبنایی
بررسی تطبیقی روند شکل گیری تجارت الکترونیکی در ایران و کشورهای منتخب و تدوین مدل بومی شده توسعه تجارت الکترونیکی در کشور

ب) راهبرد الکترونیکی
بررسی نحوه تدوین سیاستها و خط مشی ها جهت ایجاد همگرایی دیجیتال (Digital Convergence) در سطح منطقه ای و بین المللی
تدوین استراتژی الکترونیکی (e-strategy) سازمانهای مرتبط با وزارت بازرگانی
تدوین سیاستهای تجارت الکترونیکی کشور در شرایط الحاق ایران به WTO
تدوین مدل توسعه تجارت الکترونیکی سیار در کشور با رویکرد عملیاتی و کاربردی

زیرساختها و خدمات الکترونیکی ملی
الف) شناسایی عرصه های تجارت الکترونیکی

ب) حقوقی
بررسی خلاء های قانون تجارت الکترونیکی و ارائه راهکارهای رفع خلاءهای حقوقی و اخلاقی
بررسی جایگاه حقوقی بیمه مسئولیت در فضای سایبر جهت تضمین حقوقی معاملات الکترونیکی

ج) فنی-تکنیکی
راحی و تدوین نظام کسب و کار هوشمند (Business Intelligence) در بدنه بازرگانی کشور در راستای پاسخگویی به نیازهای بین بخشی و مدیریت بحران
بررسی نحوه راه اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (CBL) در وزارت بازرگانی
بررسی نحوه راه اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری بر اساس استانداردهای سازمان ملل
امکان سنجی استفاده از نرم افزارهای کارگزار محور (Agent Based) در پاسخگویی به نیازهای مراجعه کنندگان به وزارت بازرگانی و سازمانهای تابعه
نقش و جایگاه بکارگیری تکنولوژیهاتی وب در ارائه خدمات الکترونیکی (e-service)

د) فرهنگی و آموزشی
امکان سنجی ایجاد مرکز رشد تجارت الکترونیکی (EC-Incubator)
بررسی نحوه تدوین سیاستهای تبلیغی –ترویجی جهت هدایت محسوس و نامحسوس جامعه به سمت استفاده از تجارت الکترونیکی با کمک رسانه های جمعی
بررسی نحوه استفاده از آموزش ضمن خدمت مدیران بخشهای بازرگانی از طریق روش یادگیری مبتنی بر وب
سنجش سواد الکترونیکی در بنگاه ها و بخشهای خصوصی مرتبط با بازرگانی (اصناف، شرکتهای SME و ...)

ه) امنیت و اعتماد
مطالعات رشد، ارتقاء و توانمندسازی شرکتها در زمینه ایجاد اعتماد الکترونیکی جهت درجه بندی الکترونیکی شرکتهای تجاری الکترونیکی و ارائه جایزه ملی تجارت الکترونیکی
بررسی نقش کاربردهای امضای دیجیتال در رونق فضای کسب و کار B2B

و) همکاریهای فرامرزی
تدوین و بکارگیری مدل قراردادی در جهت تسهیل تجاری در مبادلات فرامرزی
نقش و جایگاه بانکداری الکترونیکی در رونق مبادلات فرامرزی (همراه با مطالعات benchmark)
بررسی نحوه بازمهندسی فرایندهای گمرکی بمنظور ارتقاء بهره وری در مبادی ورودی و خروجی کشور

ز) مدیریت دانش
نقش مدیریت دانش در ایجاد و بهبود عملکرد سازمانهای مجازی
بررسی نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (e-HRM) در بهبود عملکرد سازمانهای دولتی
نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژیهای کسب و کار الکترونیکی در بخش بازرگانی

کاربردهای تجارت الکترونیکی
الف) دولت الکترونیکی بررسی نحوه حمایت وزارت بازرگانی از کسب و کارهای مخاطره آمیز در بخش بازرگانی
تدوین سیاستهای مالیاتی و مشوقهای تجاری جهت تغییر کریدور تجاری کشور به سمت تجارت الکترونیکی
بررسی نحوه راه اندازی سیستم مناقصات الکترونیکی وزارت بازرگانی
بررسی توسعه و بکارگیری e-CRM در بخشهای مرتبط با مردم در وزارت بازرگانی
بررسی نحوه استفاده از تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی جهت جلب و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش بازرگانی
بررسی نقش دولت الکترونیکی در کاهش بروکراسی و ارتقاء سلامت اداری
بررسی نحوه بازمهندسی فرایندهای اداری سازمانها و دستگاه های اجرایی وزارت بازرگانی جهت پیاده سازی دولت الکترونیکی
بررسی اثرات ایجاد دولت سیار (m-Gov) ارائه خدمات الکترونیکی مورد نیاز تجار و بازرگانان

ب) زنجیره تامین الکترونیکی
تدوین مدل عمومی c-commerce در بخش بازرگانی کشور
نقش تدارکات الکترونیکی (e-procurement) در وزارت بازرگانی در کاهش قیمت تمام شده کالا در زنجیره از تولید به مصرف
بررسی نقش تجارت الکترونیکی در ساماندهی شبکه توزیع کالا در کشور
بررسی استفاده از تکنولوژی RFID جهت ردیای کالا از مبدا به مقصد و شناسایی گره های شبکه توزیع کالا
بررسی نقش تجارت الکترونیکی در ساماندهی واحدهای صنفی در قالب خوشه های صنعتی و زنجیره های تولید و توزیع
بررسی علل موفقیت و شکست نقاط تجاری و شبکه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

ج) بازارهای الکترونیکی
نقش تجارت الکترونیکی در ساماندهی پرداخت یارانه ها و نظارت بر شبکه توزیع کالاهای یارانه ای
جایگاه تجارت الکترونیکی در نحوه اجرای موثر طرح تحول اقتصادی
نقش تجارت الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت گذاری کالا و خدمات
بررسی الزامات و تسهیلات لازم برای ایجاد مشاغل الکترونیکی و نقش آنها در توسعه فضای کسب و کار کشور
امکان سنجی ایجاد بورس الکترونیکی در کشور
بررسی نحوه ایجاد بازارگاه های مجازی جهت انجام خریدهای الکترونیکی در مدل B2C
بررسی نقش تجارت الکترونیکی در بهبود حمایت از حقوق مصرف کننده

د) صادرات کالا و خدمات
نقش برند الکترونیکی (e-branding) در توسعه صادرات کالا و خدمات
نقش بیمه الکترونیکی در کاهش ریسک و قیمت تمام شده واردات کالا به کشور
بررسی آثار محتمل تحریم اقتصادی بر زیرساختهای تجارت الکترونیکی
بررسی نقش تجارت الکترونیکی بر اثرات تحریم اقتصادی و پدافند غیرعامل
نقش تجارت الکترونیکی در تنظیم تراز تجاری کشور در مبادلات بین المللی
بررسی توسعه و بکارگیری e-PRM در همکاریهای تجاری با کشورهای منطقه
نقش و جایگاه اتاقهای بازرگانی الکترونیکی در جهت ایجاد پیوندهای تجاری با شرکای تجاری کشور
جایگاه بازاریابی اینترنتی جهت معرفی بین المللی کالاها و خدمات کشور و جلب سرمایه گذاری خارجی در سطوح منطقه ای و بین الملی
آثار تجارت الکترونیکی
بررسی نقش تجارت الکترونیکی در بهبود بهرهوری بخش بازرگانی کشور
اثر رونق تجارت الکترونیکی بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور
اثر رونق تجارت الکترونیکی در بنگاه ها بر شاخصهای اقتصاد خرد
بررسی نقش تجارت الکترونیکی در کاهش فقر و افزایش رفاه در جامعه
بررسی نحوه اندازه گیری عملکرد موفقیت زنجیره تامین الکترونیکی کالا و خدمات
تعیین فاکتورهای عدم موفقیت تجارت الگترونیکی در زمینه بازرگانی و تجارت در ایران
نقش جریان یافتن پول الکترونیکی (e-money) در بازارهای مالی و پولی

    

مطالعات سایر حوزه های مرتبط


1- مطالعات مرتبط با آمادگی الکترونیکی در سطح ملی ، بخشی و بنگاهی
2- مطالعات مرتبط با زیرساخت ها و خدمات الکترونیکی در سطح ملی و بنگاهی
3- مطالعات مرتبط با کاربردهای تجارت الکترونیکی در سطح ملی ، بخشی و بنگاهی
4- مطالعات مرتبط با آثار تجارت الکترونیکی در سطح ملی ،‌بخشی و بنگاهی
5- مطالعات و پژوهش های مرتبط با آموزش و فرهنگ در بخش بازرگانی
6- جنبه های حقوقی تجارت الکترونیکی ( حل و فصل اختلافات ،‌حمایت از حقوق مصرف‌کننده، بانکداری ، بیمه و....)
7- جنبه ها و آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) : مطالعه ، بررسی تطبیقی و ارائه راهکار
8- جنبه حقوقی فاینانس در تجارت بین الملل ( قراردادهای فاینانس در حقوق ایران ، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای فاینانس و...)
9- مسائل حقوقی تنظیم بازار ( پوشش بیمه ای برای ریسکهای تجاری داخلی ، حل و فصل اختلافات صنفی ، دادگاه های تجاری در حقوق ایران و...)
10- مسائل حقوقی زنجیره تامین ( قراردادهای مشارکت ،‌ قراردادهای IT و...)
11- مسائل حقوقی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ( اصلاح قانون تجارت مقررات صادرات و واردات در راستای اجرای اصل 44 و سایر قوانین و مقررات بازرگانی )
12- بررسی اثرا ت ایجاد موافقت‌نامه ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و کشورهای اسلامی حوزه آسیای مرکزی و قفقاز
13- شناخت ظرفیت‌ها‌ و ارزیابی مزیت‌های صادراتی ایران در زمینه صدور خدمات ‌فنی-مهندسی
14- مطالعه محدودیت‌ها و موانع صدور خدمات فنی- مهندسی در مواجهه با اقتصاد جهانی و راهکارهای توسعه صادرات آن
15- تاثیر آزادسازی تجارت خدمات بر رشد اقتصادی
16- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در استراتژی های توسعه تجاری
17- استراتژی‌های رقابت پذیری صادرات صنعتی کشور
18- سهم شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد کشور (کیش و قشم و چابهار)
19- بررسی اثرات اقتصادی رفع شور شدگی زمینهای کشاورزی دشت مغان بر رونق بازرگانی استان اردبیل
20- ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن در توسعه این مناطق
21- تجزیه و تحلیل رشد و بهره وری در صنایع استانهای تهران آذربایجان شرقی اصفهان و خراسان
22- مطالعه آثار برپایی نمایشگاههای تجاری بین المللی بر توسعه صادرات غیر نفتی ایران
23- مطالعه تعیین اثرات ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی
24- بررسی میزان تطابق کیفیت خدمات بازاریابی ارایه شده سازمان توسعه تجارت با انتظارات صادرکنندگان
25- جنبه های حقوقی تاثیر تجارت الکترونیک بر اعتبارات اسنادی
26- بررسی تاثیر اصلاح ساختار تشکیلات بازرگانی
27-حمایت از حقوق مصرف کننده
28- خصوصی سازی ( اصل 44 قانون اساسی)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۰/۱۵
حسین سرآبادانی تفرشی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی